عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

دمای کارکرد بلبرینگ

بلبرینگ های تولیدی بر حسب شرایط دمای کارکرد در پنج رده به شرح ذیل تقسیم می‏شوند. S0 : رینگ‏های داخلی و بیرونی بلبرینگ حداکثر تا 150ºC قابلیت کارکرد دارند. S1 : 200ºC≥ دمای کارکرد بلبرینگ S2 : 250ºC≥ دمای کارکرد بلبرینگ S3 : 300ºC≥ دمای کارکرد بلبرینگ S4 : 350ºC≥ دمای کارکرد بلبرینگ توضیح اینکه برینگ‏های تولیدی شرکت از نوع S0 بوده و تا 150ºC قابلیت کارکرد دارند. پارامترهای S0 تا S4 به عنوان پسوند در ادامه شماره تایپ برینگ آورده می‏شود.