عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

درمورد بلبرینگ سرامیکی چه میدانید؟

بلبرینگ سرامیکی می تواند تا 40 درصد کمتر از آنهایی که بسته به اندازه و مواد فولاد وزن دارند مورد استفاده قرار بگیرند.

بنابراین ترکیبی بلبرینگهای سرامیکی می تواند 20 تا 40 درصد سریعتر از بلبرینگ مرسوم کار کند. این گریز از مرکز بارگذاری چوبکشی مخالف، را کاهش می دهد.این به این معنی که شیار نژاد بیرونی اعمال نیروی کمتری درون برابر توپ به عنوان چرخش تحمل.

این کاهش در نیروی اصطکاک و مقاومت نورد را کاهش می دهد.توپ سبک تر تحمل به چرخش سریع تر و استفاده کمتر انرژی برای حفظ سرعت آن اجازه می دهد.