عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

انواع بلبرینگ های مختلف در برابر بار وارد بر بلبرینگ ها

مقدار بار وارد بر بلبرینگ یکی از پارامتر های مهم و تعیین کننده در انتخاب بلبرینگ ها است. اساسا رولبرینگ ها توانایی و قدرت حمل بار بیشتری نسبت به بلبرینگ ها با ابعاد یکسان دارند.  همچنین بلبرینگ های بدون قفسه هم که به دلیل نداشتن قفسه تعداد ساچمه‌ ها یا رول های بیشتری دارند از قابلیت آن بلبرینگ در حمل بار از بلبرینگ های دارای قفسه‌ است. بلبرینگ ها ( ساچمه گرد ها )  عموماً برای حمل بار های کم و متوسط و رولبرینگ ها (ساچمه استوانه ای ها ) هم برای حمل بار های سنگین و شفت های با قطر زیاد به کار می‌ روند.

 
انواع بلبرینگ های مختلف در برابر بار وارد بر بلبرینگ ها

    بلبرینگ های تحمل کننده بار شعاعی
    بلبرینگ های تحمل کننده بار محوری
    بلبرینگ های تحمل کننده بار ترکیبی
    بلبرینگ های تحمل کننده بار خمشی

 

 
بلبرینگ های تحمل کننده بار وارد بر بلبرینگ از نوع بار شعاعی

تنها بلبرینگ هایی که قادر به تحمل بار شعاعی وارد بر بلبرینگ ( شعاعی خالص ) می باشند. رولبرینگ های استوانه‌ ای طرح NU و N، رولبرینگ های سوزنی و رولبرینگ های توریدال هستند که انواع دیگر بلبرینگ ها علاوه بر تحمل بار شعاعی قادر به تحمل بار محوری نیز هستند

 

 
بلبرینگ های تحمل کننده بار وارد بر بلبرینگ از نوع بار محوری

بلبرینگ های تحمل کننده بار محوری ( بار محوری خالص کم تا متوسط ) عبارت است از :

    بلبرینگ های کف‌ گرد( یک طرفه و دو طرفه )
    بلبرینگ های چهار نقطه تماس
    همچنین بلبرینگ های تماس زاویه‌ ای کف‌ گرد

هم می‌توانند بار محوری متوسط را در سرعت‌ های بالا تحمل کنند. نوع یک طرفه آن نیز می‌ تواند همزمان بار شعاعی هم تحمل کند ولی نوع دو طرفه فقط قادر به تحمل بار محوری خالص هستند. بلبرینگ های تحمل کننده بار محوری یک جهته متوسط  و سنگین رولبرینگ های کف‌ گرد سوزنی ، رولبرینگ های استوانه‌ ای ، مخروطی و رولبرینگ های بشکه ای می‌باشند .

رولبرینگ های بشکه ای کف‌ گرد قادرند علاوه بر بار محوری بار شعاعی را نیز تحمل کنند و برای بار های سنگین محوری با جهت متغیر هم می‌ توان از دو رولبرینگ استوانه‌ ای کف‌ گرد یا دو رولبرینگ بشکه ای کف‌ گرد که در کنار هم استفاده نمود.

 

بار وارد بر بلبرینگ

 

 
بلبرینگ های تحمل کننده بار وارد بر بلبرینگ از نوع بار ترکیبی

بار ترکیبی عبارت است از بار محوری به همراه بار شعاعی که به طور هم زمان بر بلبرینگ وارد می شوند. بلبرینگ های تحمل کننده بار ترکیبی ، بلبرینگ تماس زاویه‌ ای یک ردیفه ، بلبرینگ تماس زاویه ای دو ردیفه و رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه می باشند که البته بلبرینگ شیار عمیق و رولبرینگ بشکه ای نیز بکار می روند.

 

 
بلبرینگ های تحمل کننده بار وارد بر بلبرینگ از نوع بار خمشی

بار خمشی عبارت است از باری که به صورت خارج از مرکز به بلبرینگ وارد شود و یک ممان خمشی ایجاد کند. بلبرینگ های تحمل کننده بار خمشی شامل بلبرینگ های : دو ردیفه مثل بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه و بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه هستند. البته بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه و رولبرینگ های مخروطی یک ردیفه با نصب و چیدمان به صورت جفتی جلو به جلو یا طرح بهتر پشت به پشت ، حتی می توانند کارکردی بهتر داشته باشند.