عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

آیا باید بیرینگ های فیجت اسپینرها را روانکاری نمود؟

آیا باید بیرینگ های فیجت اسپینرها را روانکاری نمود؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از طرفداران فیجت اسپینرها را به خود مشغول نموده است. واقعیت این است که اگر چه روانکاری اسپینرها، تا حد زیادی صدای ناشی از چرخش را در آن ها کاهش می دهد، ولی تقریباً در اغلب موارد، روانکاری بیرینگ موجب کاهش مدت زمان چرخش اسپینر می گردد. بنابراین در صورتی که بیرینگ اسپینر شما از قبل دارای گریس می باشد، بهتر است آن را با شست و شو پاک نمایید. فیلم زیر این مطلب را به روشنی نشان می دهد. در این فیلم، مدت زمان چرخش سه اسپینر یکسان که شرایط روانکاری بیرینگ آن ها متفاوت است، با هم مقایسه می شوند. در اسپینر سمت چپ، از بیرینگی استفاده شده که از قبل در کارخانه گریس کاری شده است. بیرینگ وسط فاقد هر گونه روانکار است و بیرینگ سمت راست به وسیله نوعی روانکار سیلیکونی، روانکاری شده است.