عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

آشنایی با بیرینگ های سری E2 شرکت SKF

بیرینگ های سری E2 شرکت SKF به منظور کاهش حداقل ۳۰ درصدی ممان اصطکاکی نسبت به بیرینگ های عادی شرکتSKF، طراحی و تولید شده اند. کاهش ممان اصطکاکی نسبت به بیرینگ های عادی سایر تولید کنندگان از این میزان نیز بیشتر است. شکل زیر، ممان اصطکاکی در بیرینگ های E2 و سایر بیرینگ های مشابه را برای یک نمونه خاص، با هم مقایسه می کند.
به دلیل میزان کمتر اصطکاک در بیرینگ های E2، استفاده گسترده از این بیرینگ ها منجر به کاهش قابل توجه در میزان مصرف انرژی می گردد

مقایسه ممان اصطکاکی در بیرینگ های E2 و سایر بیرینگ های مشابه

به دلیل میزان کمتر اصطکاک در بیرینگ های E2، استفاده گسترده از این بیرینگ ها منجر به کاهش قابل توجه در میزان مصرف انرژی می گردد. همچنین به دلیل این که افزایش دمای بیرینگ های E2 در شرایط بارگزاری و سرعت مشابه، کمتر از بیرینگ های عادی است، استفاده از این بیرینگ ها، کاهش مصرف روانکار و افزایش عمر کاری دستگاه ها را مقدور می سازد. شکل زیر دمای کارکرد در بیرینگ های E2 و بیرینگ های عادی SKF را برای یک نمونه خاص، با هم مقایسه می کند. شایان ذکر است که در حال حاضر تنها بلبرینگ های شیار عمیق در کلاس عملکردی E2 تولید می شوند