عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

پیشوندهای بلبرینگ

مطالب و محتوای سایت

فارسی

پیشوندها براي مشخص كردن اجزاي ی ك بیرین گ بك ار م ي رون د و معم ولا بع د از آن شماره فني كامل آورده مي شود و یا براي جلوگیري از اشتباه بین شماره هاي فني بكار مي روند.

sechma