عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

پسوند A x-x-x بلبرینگ چه معنا و مفهومی دارد

مطالب و محتوای سایت

فارسی

حرف A همراه با یک عدد دویا سه رقمی نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی برینگ است

sechma