عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

پسوند A x-x-x بلبرینگ چه معنا و مفهومی دارد

sechma