عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

هنری فورد و بلبرینگ

فارسی

این رقم بلبرینگ هنگامي كه هنري فورد در سال ١٩١٣ تحولي در صنعت خودرو سازي ایجاد كرد به بیش از یك میلیون در سال رسید. او با ایجاد خط تولید و ابداع قطعات تعویض پذیر باعث شد كه خودرو براي افراد معمولي نیز قابل خرید باشد و تا سال ١٩٢٢ ده میلیون خودرو درایالات متحده نمره گذاري شود.

sechma