عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

نحوه انتخاب بیرینگ

مطالب و محتوای سایت

فارسی

نحوه انتخاب بیرینگ
نكته: پهنا از روي قطر خارجي و قطر خارجي از روي قطر داخلي بدست مي آید.
:( نمودار ١ ) SKF بطور مثال انتخاب یك بیرینگ از كاتالوگ شركت
،deep groove ۶١٨١٩ : در آن جدول عدد ۶ نشان دهنده بیرینگ ازنوع
٩۶=۵*١٩
شماره فني بیرینگ پیدا مي كنیم و بعد از روي جدول Designtion و بعد در قسمت
بدست مي آید. B= و 13 D= مشابه شماره یك میزان 120
استثناها:
استثناء یك:
۶ بوده است كه با توجه به (٠) در صورتیكه شماره فني به ۶٢٠۴ و درواقعه ٢٠۴
اینكه در ان زمان خاصفقط سري صفر ساخته مي شده ازنوشتن صفر صرفنظر
كردن.
استثناء دوم:
براي قطرهاي بین ١٠ تا ٢٠ قاعده ضربدر ۵ برقرار نمي باشد.

sechma