میزان حداقل باری که باید بر بلبرینگ وارد شود چگونه محاسبه میشود؟ | شرکت بلبرینگ پارس تامین پرشین | Supplier Bearing in IRAN

عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

میزان حداقل باری که باید بر بلبرینگ وارد شود چگونه محاسبه میشود؟

فارسی

حداقل باری که باید بر رولبرینگ وارد شود تا از مشکلاتی نظیر سر خوردن غلتک ها بر روی شیار خود اجتناب شود بدین ترتیب بدست می آید:
بار شعاعی حداقل، Frm=N
ضریب بار حداقل، Kr=
برای بلبرینگ های سری 10 100=
برای بلبرینگ های سری 4,3,2 150=
برای بلبرینگ های سری 22 200=
برای بلبرینگ  های سری 23 250=
سرعت دورانی، n=r / min
سرعت مبنای برینگ با روغن بر حسب r/min، این مقدار در جداول مشخصات رولبرینگ nr=
داده می شود.

sechma