عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

طول عمر بلبرینگ ها وابسته به چه عواملی میباشد؟

فارسی

 بلبرینگ را می توان به صورت سیستمی در نظر گرفت که در آن عمر هر یک از اجزای بلبرینگ نظیر:

    قفسه بلبرینگ
    روانکار بلبرینگ
    آب بند بلبرینگ

sechma