عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

روش اصلاح زنگ زدگی بلبرینگ چیست؟

فارسی

روش اصلاح:
الف- تقویت سیستم آب بندی مجموعه
ب- بازرسی منظم روانکار
ج- فراهم نمودن امکانات لازم برای جلوگیری از زنگ زدگی بلبرینگ درهنگام انبار کردن آن.

sechma