عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

روش اصلاح خراش بر روی شیار غلتک بلبرینگ؟

فارسی

 خراش و خش بر روی شیار غلتک بلبرینگ:
الف- تجدید نظر و اصلاح روانکار و روش روانکاری
ب- افزایش آب بندی
ج- پاکیزه نمودن شافت و محفظه به اندازه کافی

sechma