عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

دلیل خوردگی بلبرینگ چیست؟

فارسی

خوردگی بلبرینگ:
1) زمانی اتفاق می افتد که ترکیبات کلرین یا سولفور موجود در مواد افزودنی روانکار تحت دمای زیاد تجزیه می شود.
2) زمانیکه آب به داخل بلبرینگ نفوذ کند.

sechma