تلرانس ها | شرکت بلبرینگ پارس تامین پرشین | Supplier Bearing in IRAN

عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

تلرانس ها

فارسی

بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم به صورت استاندارد با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند. بجز تلرانس قطر داخلي بيرينگ‌ها با رينگ داخلي بيرون زده كه داراي تلرانس JS7 مي‌باشد. (جدول زير)
 مقادير تلرانس‌هاي نرمال مطابق استاندارد ISO 492:2002

sechma