عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

تلرانس ها

فارسی

بلبيرينگ‌هاي خود تنظيم به صورت استاندارد با تلرانس‌هاي نرمال توليد مي‌شوند. بجز تلرانس قطر داخلي بيرينگ‌ها با رينگ داخلي بيرون زده كه داراي تلرانس JS7 مي‌باشد. (جدول زير)
 مقادير تلرانس‌هاي نرمال مطابق استاندارد ISO 492:2002

sechma