عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

تعریف زنگ زدگی و خوردگی بلبرینگ.

فارسی

زنگ زدگی بلبرینگ عبارت است از تشکیل لایه فیلم اکسیدی، ئیدروکسیدی یا کربناته در اثر فعل و انفعالات شیمیایی بر روی سطح فلزی.
خوردگی بلبرینگ به پدیده اکسیداسیون یا تجزیه در اثر فعل و انفعال شیمیایی با یک اسید یا باز گفته می شود.

sechma