عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بیرینگ هاي دینام

فارسی

ساختمان بیرینگ هاي آهنربایی بسیار شبیه بلبرینگهاي شیار عمیق بدون شیا رجازنی است . اما چون در رینگ خارجی فقط یک لبه وجود دارد ،اجزاء آن می توانند براحتی از بیرینگ جدا شوند .پروفیل دایره اي شکل شیار در رینگ خارجی ، از مرکز رینگ به بعد تبدیل به پروفیل خطی می شود . بیرینگ هاي دینام بار محوري را فقط در یک جهت می توانند تحمل کنند . به همین دلیل براي مهار نمودن شفت در راستاي محوري باید از دو بیرینگ رو در روي هم استفاده نمود .معمولاً در این حالت بیرینگها را با لقی محوري کمی مونتاژ می نمایند تا امکان انطباق با تغییرات جزئی در طول شفت و محفظه بیرینگ وجود داشته باشد . از آنجا که اجزاء بیرینگ هاي دینام قابل جدا شدن هستند ، می توان رینگ داخلی با ساچمه ها و قفسه را جداگانه در جایگاهشان نصب نمود شکل از جنس برنج یا فولاد نگهداشته می شوند ، البته از U .ساچمه ها توسط قفسه اي با مقطع
قفسه هاي یکپارچه از جنس پلی آمید تقویت شده با الیاف شیشه نیز استفاده می شود. قفسه ، ساچمه ها و رینگ داخلی ، یک مجموعه را تشکیل می دهند.

 

sechma