بيرينگ ها بر روي غلاف | شرکت بلبرینگ پارس تامین پرشین | Supplier Bearing in IRAN

عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بيرينگ ها بر روي غلاف

فارسی

 بلبرینگ ها بر روي غلاف

براي نصب بيرينگ با رينگ داخلي مخروطي بر روي شفت استوانه‌اي مي‌توان از غلاف واسطه يا غلاف بيرون كشيدني استفاده كرد. اين روش باعث سادگي چيدمان و نصب و بيرون آوردن بيرينگ‌ها مي‌شود.
غلاف‌هاي واسطه( شكل 1 شكل 2) بيشتر از غلاف‌هاي بيرون كشيدني بكار مي‌روند زيرا نياز به مهار محوري بر روي شفت ندارند. به همين علت در جداول بيرينگ‌ها فقط بيرينگ‌ها بر روي غلاف واسطه آورده شده‌اند.

sechma