عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ کف گرد

فارسی

بلبرینگ کف گرد : برای سرعت های بالا مناسب نیست و عملکرد آن برای محورهای عمودی بهتر است .

sechma