بلبرینگ فوق دقیق چیست؟ | شرکت بلبرینگ پارس تامین پرشین | Supplier Bearing in IRAN

عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بلبرینگ فوق دقیق چیست؟

فارسی

عنوان بلبرینگ های فوق دقیق، به دسته ای از بلبرینگ ها اطلاق می گردد که نسبت به بیرینگ های عادی از دقت بسیار بالاتری برخوردار می باشند. دقت بالای این بلبرینگ ها موجب استفاده از آن ها در شرایطی شده که دقت بالا در عملکرد کلی سیستم حیاتی بوده و بیرینگ های عادی قادر به تأمین ضروریات طراحی نمی باشند. در این مقاله، ابتدا مفهوم دقت در بلبرینگ ها و ارکان آن، شامل دقت ابعادی و دقت عملکردی بیرینگ ها، مورد مطالعه قرار گرفته است.

sechma