بارهای ترکیبی بلبرینگ | شرکت بلبرینگ پارس تامین پرشین | Supplier Bearing in IRAN

عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

بارهای ترکیبی بلبرینگ

فارسی

 بارهای ترکیبی با ترکیبی از یک بار محوری به همراه یک بار شماعی تشکیل شده است که به طور همزمان عمل می‌کند توانایی بار حمل بار محوری به یک بلبرینگ این توسط زاویه تماس تعیین می شود هرچه این زاویه بزرگتر باشد بلبرینگ این برای حمل بار محوری مناسب‌تر است بنابراین یکی از شاخص های بسیار مهم برای این مسئله فاکتور محاسباتی می باشد که با افزایش زاویه تماس کاهش پیدا میکنند مقدار این فاکتور برای حل بلبرینگ در جدول موجود در آن می‌باشد ظرفیت حمل بار محوری بلبرینگ به طراحی داخلی و روی آن بستگی دارد در مقالات بعدی در زمینه بار های ترکیبی و میزان آنها و مشخصات آنها بیشتر توضیح خواهیم داد

sechma