عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

اصطلاحات بلبرینگ ها :

اصطلاحات بلبرینگ ها :
١و ٢-قطعات غلتنده ( ساچمه و رولر )
٣-نشیمنگاه
۴-شفت
۵-شانه پله شفت
۶-قطر شفت
٧-صفحه قفل كننده
٨-آب بندي شعاعي شفت
٩-رینگ فاصله انداز
١٠ -قطرداخلي نشیمنگاه
١١ -سطح داخلي نشیمنگاه
١٢ -درپوش نشیمنگاه
١٣ -خارفنري

فارسی