استفاده از بلبرینگ در الکتروموتورها | شرکت بلبرینگ پارس تامین پرشین | Supplier Bearing in IRAN

عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

استفاده از بلبرینگ در الکتروموتورها

فارسی

در انتخاب بلبرینگ ها باید توجه داشت که هر نوع بلبرینگ با توجه به طرح خود مشخصه‌ ها و ویژگی هایی دارد که آن را کم و بیش برای یک کاربرد خاص بلبرینگ مناسب می‌ کند. مثلا : بلبرینگ های شیار عمیق می‌ توانند بار های شعاعی و محوری متوسط را تحمل کنند و اصطکاک در این نوع از بلبرینگ ها کم بوده و امکان تولید آنها با دقت زیاد و در طرح‌ ها یی با تولید سر و صدا ی بسیار کم وجود دارد.

در نتیجه این بلبرینگ ها در الکتروموتور های الکتریکی کاربرد زیادی دارند.

sechma