عنوان بلبرینگ پارس تامین پرشین

بلبرینگ

آشنایی با بلبرینگ های BNEQARTET شرکت NSK

مطالب و محتوای سایت

فارسی

آشنایی با بلبرینگ های BNEQARTET شرکت NSK

درباره برندها, فناوری های نوین
بلبرینگ های شیار عمیق BNEQARTET
بلبرینگ های BNEQARTET شرکت NSK
این بیرینگ ها از BNEQARTET که نوعی فولاد ویژه است، ساخته شده اند. تکنولوژی این فولاد توسط متخصصان متالوژی شرکت NSK به منظور ممانعت از ایجاد و رشد ترک های زیرسطحی ناشی از خستگی تماسی در مسیرهای ساچمه رو بیرینگ ها توسعه داده شده است. شکل زیر یک نمونه از نام گذاری این بیرینگ ها را نشان می دهد.

تکنولوژی این فولاد توسط متخصصان متالوژی شرکت NSK به منظور ممانعت از ایجاد و رشد ترک های زیرسطحی ناشی از خستگی تماسی در مسیرهای ساچمه رو بیرینگ ها توسعه داده شده است.
یک نمونه از نام گذاری بیرینگ های BNEQARTET
بلبرینگ های شیار عمیق BNEQARTET به منظور استفاده در ماشین های لباس شویی عادی (که درب آن ها در قسمت جلو ماشین قرار دارد) تولید شده اند. بیرینگ های این ماشین ها تحت بارهای نامتعادل قرار دارند که تحمل این شرایط برای بیرینگ های عادی دشوار است. شکل زیر ساختار یک ماشین لباس شویی را به همراه موقعیت های بیرینگ های آن، نشان می دهد.

بیرینگ های این ماشین ها تحت بارهای نامتعادل قرار دارند که تحمل این شرایط برای بیرینگ های عادی دشوار است.
موقعیت بیرینگ های یک ماشین لباس شویی
 

 

عمر خستگی بلبرینگ های شیار عمیق BNEQARTET دو برابر نمونه های عادی است و این بیرینگ ها با پسوند  -N-B5 نشان داده می شوند.

sechma